Увеличава се броят на новопостъпилите дела в Окръжния съд

Магистратите в Добрич получиха висока оценка за качеството и бързината на правораздаването

Размер на шрифта: a | a | a 11:58 31 март 2017
Автор: ДТ
Правораздаването в Добричкия окръжен съд е на изключително високо професионално ниво, съобразено е с европейските критерии за качество и бързина. Това заяви на пресконференция вчера Ванухи Аракелян – председател на Апелативен съд Варна. Тя присъства на годишното отчетно събрание на магистратите в Окръжен съд Добрич.
1542 дела са заведени през изминалата година в окръжното съдилище. Броят на новопостъпилите дела е с 30 повече в сравнение с миналата година. Окръжните магистрати са разглеждали през годината общо 1718 дела. За втора поредна година  се наблюдава ръст, което дава основание да се смята, че е променена установената допреди няколко години тенденция за намаление на постъпващите за разглеждане дела. Данните сочат, че има сериозно увеличение на наказателните производства и в по-малка степен на търговските. Намаляване има единствено при гражданските дела, но независимо от това те все още заемат най-голям обем от всички а - 44%, следвани от наказателните - 34%, търговските - 20% и фирмените - 2 %.
1518 са приключените от окръжните съдии дела, като 91% от тях са свършени в тримесечен срок. Съпоставката с резултатите от предходните две години, когато в тримесечен срок са приключили съответно 90% и 86% от всички свършени дела, показва устойчиво високо ниво на приключилите в кратки срокове дела. 99.3% от постановените през годината съдебни актове са изготвени в законовия едномесечен срок. Извън този срок са постановени решенията само по 11 дела, като обикновено забавянето е било в рамките на няколко дни. Първенец по показателя за срочност е Търговско отделение, където няма нито един забавен съдебен акт. В Наказателно отделение постановените в едномесечен срок актове са 99.4%, а в Гражданско - близо 99%.
Данните за отчетната година сочат, че освен бързо правораздаването в Окръжен съд - Добрич е и качествено. През 2016г. от горни съдебни инстанции са върнати 231 дела, като само 13% от тях са с отменени решения, което говори за добрата подготовка и високия професионализъм на съдиите. През отчетната година един окръжен съдия е имал за разглеждане средно по 7.16 дела на месец, което е в скалата на високата натовареност.
С 20 % се увеличават наказателните дела
През 2016 г. в Окръжен съд – Добрич са образувани 530 наказателни дела, което е с около 20 процента повече в сравнение с предходните две години. Общият брой на наказателните дела за разглеждане през миналата е 562, приключените са 542. Увеличението се дължи основно на делата, образувани във връзка с действия на разследващите органи, което сочи активизиране на работата на МВР и прокуратурата. През 2016 г. са образувани 109 производства за разпит пред съдия - при 65 и 67 за предходните две години, гледани са 48 дела за претърсване и изземване, 35 мерки за неотклонение и 4 за прекратяване на досъдебно  производство. Всички тези преписки са с цел закрепване на доказателни средства, коментира съдия Петър Монев – ръководител на Наказателното отделение и зам.председател на Окръжен съд – Добрич. За поредна година се отчита увеличение и на образуваните наказателни дела за общоопасни престъпления – за притежание на наркотици и предизвикана смърт в катастрофа. През 2014 г. те са били само 9, през 2015г. са увеличени на 20, а през 2016г. - на 25. Осем са новопостъпилите дела, свързани с престъпления против личността. Сред тях има дела за убийства по непредпазливост след нанасяне на телесна повреда, за опит за убийство, за смърт при трудова злополука. Осем са и постъпилите дела за грабежи. Същият брой производства са образувани за престъпления против стопанството. Има само едно дело за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи, като с това се затвърждава тенденцията за намаляване на тези дела. През 2015 г. те са били 7, а през 2014 г. - 8. Отчита се увеличение, макар и в неголяма степен на производствата по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.  През годината са осъдени общо 59 души. Двама от тях са признати за виновни по дела за умишлено убийство и са получили наказания от 12 години затвор, като присъдите са постановени в условията на съкратено съдебно следствие. Сериозно наказание от 12 години затвор и глоба от 30 000 лева е получил и мъж, признат за виновен в държане и разпространение на наркотици. 43-ма са осъдените на лишаване от свобода за срок до 3 години, като 18 от присъдите са били ефективни, а останалите 25 са условни. 10 души са получили наказание затвор от 3 до 10 години. Сред осъдените през годината има и четирима непълнолетни. Единият от тях е наказан за държане на наркотици с цел разпространение, а останалите трима за извършени грабежи. Наказателните съдии са произнесли две оправдателни присъди. Отчита се спад в исканията за разрешаване използването на специални разузнавателни средства в досъдебното производство. През 2016 г. са образувани само 24 дела от този вид, като 18 са били по първоначални искания за издаване на разрешение, а 6 са за продължаване срока на използване на СРС-ата. Издадени са 16 разрешения за прилагане на СРС-та и са постановени два пълни и три частични отказа. В резултат на използването на СРС в съда са внесени само 4 записа като доказателства. Статистическите данни показват, че през всяка следваща година броят на разрешенията за използване на СРС-та намалява приблизително наполовина. Това се дължи също на по-качествена работа на разследващите, които преди години имаха навика да искат СРС по почти всеки повод.  Само 3 са наказателните дела, чието разглеждане е продължило повече от година, като за това има обективни причини. Две от тях са с изключителна фактическа и правна сложност, множество свидетели и вещи лица, а свидетелите по третото дело се издирват в чужбина. Едно от забавените дела е за кражбата на водопроводни тръби в големи размери, което е изключително сложно и изисква допълнителни експертизи и нови свидетели – това обикновено говори за несвършена достатъчен обем работа в досъдебното произведство. Забавено е и делото срещу бившия областен управител Динчер Хаджиев. При него причината за забавяне е отсъствие на свидетели, които са в чужбина и е трудно да бъдат издирени и призовани.
681 са образуваните граждански дела
През 2016 г. в Окръжния съда са образувани 681 граждански дела. Най-голямо е постъплението на производства, свързани със спорове по Семейния кодекс - искове за произход и молби за осиновяване или прекратяване на осиновяването. На второ място са постъпилите дела по облигационни искове за изплащане на договорни задължения или установяване на  несъществуващи такива. Забелязва се леко увеличение на гражданските дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. През 2016г. те са били 9, при 3 и 8 за двете предходни години. Прави впечатление, че през отчетната година не са постъпвали дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на гражданите, докато през 2015 г. и 2014 г. е имало съответно 3 и 9 производства. Отчита се слабо увеличение на делата по предявени вещни искове. Образуваните по жалби против действия на съдебен изпълнител дела през отчетната година  дела са 92. Председателят на Окръжен съд Галатея Ханджиева разясни, че с промените в ГПК са ограничени случаите, в които граждани могат да обжалват действия на съдия изпълнител, но въпреки това броят на делата е голям,  тъй като длъжниците жалят с надеждата да забавят изпълнителните производства. Делата по искове за поставяне или отмяна на запрещение са били 9, при 10 за 2015г. и 28 за 2014година. Гражданските съдии са свършили през отчетната година общо 670 дела.
Увеличават се и търговските дела
Продължава тенденцията на последователно увеличение в постъплението на търговски дела. През 2016г. са образувани общо 303 дела, при 256 през 2015г. и 202 през 2014 г. Останалите несвършени в началото на отчетния период търговски дела са били 51. С тях общо търговските дела за разглеждане през 2016 г. стават 354. Свършени са били 278 дела.  Общият брой на образуваните първоинстанционни търговски производства е 150, а на въззивните 153. През годината се наблюдава увеличение на делата, свързани с Търговския регистър. Те са били  58, при 30 за 2015 г. и 19 за 2014 г. Намаляват делата, свързани с облигационни искове от и срещу търговци. През отчетната година те са били 21, при 43 за  2015г. и 59 през 2014 г. По малко са и делата за несъстоятелност - 6. Освен търговски, в отделението се разглеждат и фирмени дела. Съдиите се произнасят по дела за регистрация на сдружения и фондации по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, адвокатски дружества и др., по искания за вписвания на промени в обстоятелства на сдружения с нестопанска цел, фондации, жилищностроителни кооперации, читалища.  През отчетната 2016 г. са постъпили 27фирмени дела за първоначална регистрация на новоучредени сдружения с нестопанска цел и едно за регистриране на адвокатско дружество. Заличени са пет сдружения и една фондация. Увеличението на търговските дела може да се обясни с междуфирмената задлъжнялост и с обстоятелството, че кредиторите предпочитат да си търсят вземанията по съдебен път, вместо да изчакват длъжниците, коментира съдия Адриана Панайотова – ръководител на Търговското отделение и зам.-председател на Окръжния съд.
Над 9 600 дела са постъпили в районните съдилища
9 672 дела са постъпили за разглеждане в петте районни съдилища на територията на Добрички съдебен окръг -  в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел. Най-много са делата в Районния съд в Добрич -  5 961. Районните съдии в Балчик са имали 1156 нови дела, в Каварна – 956, в Генерал Тошево - 918 и Тервел - 681. Общото постъпление на дела в районните съдилища запазва нивата си спрямо предходната година и е по-високо с над 8% спрямо общото постъпление през 2014 г.  Районните съдилища са имали 11066 дела за разглеждане, от които са свършени 88.41%. В тримесечен срок са приключили  83% от делата.
По натовареност окръжните магистрати от Добрич са на второ място в Североизточна България.
Странно е, че отчитаме изключително добри резултати по бързина и качество, а в същото време обществото изпитва недоверие към съдебната система. Трябва да се знае, че съдиите работят в рамките на създадената от законодателя правна рамка – те са длъжни да се съобразяват със законите и процесуалните правила. Отдавна се говори за съдебна реформа, а тя означава именно законодателна промяна на правната рамка, в която работят съдиите. Друг е въпроса дали е оптимална управленската структура на съдебната система и по-точно Висшия съдебен съвет и отношението му с другите власти, коментира съдия Милен Славов – зам.-председател на Апелативния съд във Варна.

реклама
реклама
реклама
„Рецепта” за живот: Най-важно... Забравеното детство Спазвайте противопожарните... Областният управител изказа... Започна електронния прием в... Добричлийка грабна среброто на... Проект за младежки аварийни... Подготвят 130 безработни за... Обучават над 300 безработни в... Предложения за побратимяване с... Предложения за побратимяване с... Нова съдебна зала работи в... ВМРО припомня унизителния... Общината предприема стъпки за... Представиха националните... В европейската седмица на... Педагози от Помощното училище... Ученици от ПМГ "Иван Вазов"... Община Добрич набира заявления... Дариха велосипеди на децата от... “Преименуваха” парка на Добрич Пункт за ненужни за... Още две нови електронни услуги... 60 000 лв. влагат в детска... Почистват част от подлезите в... Продължава работата по проекта... Почистват проблемните зони по... Туристите да внимават за... Водни игри за децата от “Еко... 89 проби за растителни мазнини...

Виц на деня:

Наели чукча да боядисва осевите линни на едно шосе. Първия ден чукчата направил 200 метра осеви линии и шефовете му били възхитени. На втория ден направил 150 метра, но шефовете му пак били ...

виж всички

виж галерия

фото галерия

Следвайни във Facebook.